RSS
A A A
SmodBIP

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

Dyrektor: mgr  Monika Musiał-Biernat

Uprawnienia i obowiązki określają: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z p?źn. zm.), ustawa z dnia 26 stycznia 1982r., Karta Nauczyciela          ( Dz.U z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, w zakresie nieuregulowanym w wymienionych ustawach , przepisy Kodeksu Pracy.

Wicedyrektor: mgr Agnieszka Tomczyk

 • Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programów nauczania i wychowania, ukierunkowanie wysiłków nauczycieli i uczniów na systematyczne podnoszenie jakości pracy oraz wyników nauczania i zachowania.
 • Inspirowanie, organizowanie i kierowanie pracą dydaktyczno- wychowawczą nauczycieli, tworzenie właściwego klimatu dla rozwoju postępu pedagogicznego, doskonalenia metodycznego i merytorycznego nauczycieli oraz kształtowanie właściwej atmosfery wychowawczej i dyscypliny pracy w szkole.
 • Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej i radzie rodziców, zgodnie z obowiązującymi zasadami - dokumentów pracy szkoły
 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego
 •  Koordynowanie działalności szkoły w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • Organizowanie lub czuwanie nad właściwą organizacją uroczystości i imprez ogólnoszkolnych.
 •  Opracowywanie planu dyżurów porządkowo, wychowawczych w budynku szkoły.
 • Kierowanie pracą zespołu wychowawczego.
 •  Koordynowanie działalności samorządu szkolnego.
 • Współpraca z Radą Rodziców
 • Prowadzenie rekrutacji do klas pierwszych
 • Podejmowanie decyzji w sprawach zmiany klasy lub szkoły przez uczniów
 • Podejmowanie niezbędnych w pracy szkoły decyzji w przypadkach nieobecności w pracy dyrektora szkoły w zakresie organizacji pracy, opieki i bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz załatwiania spraw bieżących

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr inż. Roman Kępiński


1. Kierowanie działalnością dydaktyczną i wychowawczą w nauczaniu praktycznym
w zakresie:
a. prowadzenie współpracy z wyższymi uczelniami i innymi instytucjami umożliwiającymi uczestnictwo nauczycieli i uczniów w sympozjach, pokazach, wystawach sprzętu technicznego i prezentacji nowoczesnych technologii,
b. organizowania i nadzorowania szkolenia przygotowującego uczniów do uzyskania prawa jazdy kat. B i T i uprawnień do obsługi kombajnu zbożowego,
c. organizowania i nadzorowania zajęć praktycznych,
d. organizacja praktyk zawodowych
e. organizacja dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych (kursy)
f. współpraca z pracodawcami
g. organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych

2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

3. Organizacja zajęć nauki jazdy, obsługi kombajnu i nauki pracy maszynami

4. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki

5. Podejmowanie niezbędnych w pracy szkoły decyzji w przypadkach nieobecności w pracy   dyrektora szkoły i wicedyrektora w zakresie organizacji pracy, opieki i bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz załatwiania spraw bieżących


Główna księgowa: mgr Aleksandra Derylak

1. Prowadzenie rachunkowości Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
2. Prowadzenie gospodarki finansowej Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
3. Prowadzenie rachunkowości polegające głównie na:
4. Analiza wykorzystania środk?w przydzielonych z budżetu i innych będących w dyspozycji ZSR CKP.
5. Sporządzanie okresowych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w sposób umożliwiający:
a. terminowe przekazywania rzetelnych informacji ekonomicznych,
b. ochronę mienia będącego w posiadaniu ZSR CKP oraz terminowe i prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
c. prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
6. nadzorowanie całokształtu prac zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczeg?lnych pracownik?w pod względem rachunkowym i merytorycznym (z zakresu zawierania um?w, dokonywania wszelkich wypłat, organizowania i dokonywania wypłat wynagrodzeń, prowadzenia gospodarki materiałowej).
7. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
a. kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków,
b. kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych ZSR CKP oraz ich zmian,
c. kontrola operacji gospodarczych ZSR, stanowiących przedmiot księgowań.

Kierownik gospodarczy: mgr Grażyna Soska

 • Organizacja pracy pracowników obsługi, określanie ich zadań i odpowiedzialności, a także stwarzanie warunków pracy oraz zapewnienie warunków BHP,
 • Opracowanie i aktualizacja przydziałów czynności oraz kontrola podległych pracowników,
 • Czuwanie nad prawidłową gospodarką składnikami majątku szkoły, uczestnictwo w pracach komisji inwentaryzacyjnych oraz komisji kasacyjnej
 • Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji technicznej obiektu i urządzeń,
 • Prowadzenie książek obiektów budowlanych
 • Organizacja i nadzorowanie pracy SKP
 •  Kontrola realizacji zleceń na wykonanie prac usługowo-remontowych i napraw,
 •  Przestrzeganie termin?w i obowiązków dotyczących okresowych przeglądów obiektów, sprzętu, urządzeń i warunków pracy i nauki,
 • Prowadzenie spraw związanych z wynajmem pomieszczeń,
 • Merytoryczne przygotowanie dokumentów finansowych dotyczących zakupu sprzętu, mediów oraz realizacji zleconych
 • Nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych ( SANEPID, PIP, P.POŻ i inne),
 • Prowadzenie gospodarki magazynowej,
 • Planowanie remontów i nadzorowanie ich,


Opublikował: Bogusław Sikorski
Publikacja dnia: 03.09.2021
Podpisał: Bogusław Sikorski
Dokument z dnia: 10.01.2013
Dokument oglądany razy: 1 322