RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 10.01.2013 z powodu:

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

10.01.2013

Dyrektor: mgr Anetta Zych-Rzepecka

Uprawnienia i obowiązki określają: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z p?źn. zm.), ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. &ndash, Karta Nauczyciela ( Dz.U z 2006r. Nr 97, poz. 674 z p?źn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, w zakresie nieuregulowanym w wymienionych ustawach &ndash, przepisy Kodeksu Pracy.

Wicedyrektor: mgr Witold Lipka

 Zapewnienie warunk?w do pełnej realizacji program?w nauczania i wychowania &ndash, ukierunkowanie wysiłk?w nauczycieli i uczni?w na systematyczne podnoszenie jakości pracy oraz wynik?w nauczania i zachowania.
 Inspirowanie, organizowanie i kierowanie pracą dydaktyczno &ndash, wychowawczą nauczycieli, tworzenie właściwego klimatu dla rozwoju postępu pedagogicznego, doskonalenia metodycznego i merytorycznego nauczycieli oraz kształtowanie właściwej atmosfery wychowawczej i dyscypliny pracy w szkole.
 Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej i radzie rodzic?w &ndash, zgodnie z obowiązującymi zasadami - dokument?w pracy szkoły
 Sprawowanie nadzoru pedagogicznego
 Koordynowanie działalności szkoły w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 Organizowanie lub czuwanie nad właściwą organizacją uroczystości i imprez og?lnoszkolnych.
 Opracowywanie planu dyżur?w porządkowo &ndash, wychowawczych w budynku szkoły.
 Kierowanie pracą zespołu wychowawczego.
 Koordynowanie działalności samorządu szkolnego.
 Wsp?łpraca z Radą Rodzic?w
 Prowadzenie rekrutacji do klas pierwszych
 Podejmowanie decyzji w sprawach zmiany klasy lub szkoły przez uczni?w
 Podejmowanie niezbędnych w pracy szkoły decyzji w przypadkach nieobecności w pracy dyrektora szkoły w zakresie organizacji pracy, opieki i bezpieczeństwa uczni?w i pracownik?w oraz załatwiania spraw bieżących

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Janusz Jarosławski


1. Kierowanie działalnością dydaktyczną i wychowawczą w nauczaniu praktycznym
w zakresie:
a. prowadzenie wsp?łpracy z wyższymi uczelniami i innymi instytucjami umożliwiającymi uczestnictwo nauczycieli i uczni?w w sympozjach, pokazach, wystawach sprzętu technicznego i prezentacji nowoczesnych technologii,
b. organizowania i nadzorowania szkolenia przygotowującego uczni?w do uzyskania prawa jazdy kat. B i T i uprawnień do obsługi kombajnu zbożowego,
c. organizowania i nadzorowania zajęć praktycznych,
d. organizacja praktyk zawodowych
e. organizacja dokształcania teoretycznego pracownik?w młodocianych (kursy)
f. wsp?łpraca z pracodawcami
g. organizacja kwalifikacyjnych kurs?w zawodowych

2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

3. Organizacja zajęć nauki jazdy, obsługi kombajnu i nauki pracy maszynami

4. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunk?w pracy i nauki

5. Podejmowanie niezbędnych w pracy szkoły decyzji w przypadkach nieobecności w pracy dyrektora szkoły i wicedyrektora w zakresie organizacji pracy, opieki i bezpieczeństwa uczni?w i pracownik?w oraz załatwiania spraw bieżących


Gł?wna księgowa: mgr Anna Opioła - Piotrowska

1. Prowadzenie rachunkowości Zespołu Szk?ł Rolniczych CKP w Grodkowie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
2. Prowadzenie gospodarki finansowej Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
3. Prowadzenie rachunkowości polegające gł?wnie na:
4. Analiza wykorzystania środk?w przydzielonych z budżetu i innych będących w dyspozycji ZSR CKP.
5. Sporządzanie okresowych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w spos?b umożliwiający:
a. terminowe przekazywania rzetelnych informacji ekonomicznych,
b. ochronę mienia będącego w posiadaniu ZSR CKP oraz terminowe i prawidłowe rozliczenie os?b majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
c. prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
6. nadzorowanie całokształtu prac zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczeg?lnych pracownik?w pod względem rachunkowym i merytorycznym (z zakresu zawierania um?w, dokonywania wszelkich wypłat, organizowania i dokonywania wypłat wynagrodzeń, prowadzenia gospodarki materiałowej).
7. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
a. kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązk?w,
b. kontrola legalności dokument?w dotyczących wykonywania plan?w finansowych ZSR CKP oraz ich zmian,
c. kontrola operacji gospodarczych ZSR, stanowiących przedmiot księgowań.

Kierownik gospodarczy: Zbigniew Kruszyński

 •  Organizacja pracy pracownik?w obsługi, określanie ich zadań i odpowiedzialności, a także stwarzanie warunk?w pracy oraz zapewnienie warunk?w BHP,
 •  Opracowanie i aktualizacja przydział?w czynności oraz kontrola podległych pracownik?w,
 •  Czuwanie nad prawidłową gospodarką składnikami majątku szkoły, uczestnictwo w pracach komisji inwentaryzacyjnych oraz komisji kasacyjnej
 •  Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji technicznej obiektu i urządzeń,
 •  Prowadzenie książek obiekt?w budowlanych
 •  Organizacja i nadzorowanie pracy SKP
 •  Kontrola realizacji zleceń na wykonanie prac usługowo &ndash, remontowych i napraw,
 •  Przestrzeganie termin?w i obowiązk?w dotyczących okresowych przegląd?w obiekt?w, sprzętu, urządzeń i warunk?w pracy i nauki,
 •  Prowadzenie spraw związanych z wynajmem pomieszczeń,
 •  Merytoryczne przygotowanie dokument?w finansowych dotyczących zakupu sprzętu, medi?w oraz realizacji zleconych
 •  Nadz?r nad realizacją zaleceń pokontrolnych ( SANEPID, PIP, P.POŻ i inne),
 •  Prowadzenie gospodarki magazynowej,
 •  Planowanie remont?w i nadzorowanie ich,

Opublikował: Bogusław Sikorski
Publikacja dnia: 10.01.2013

Dokument oglądany razy: 275
« inne aktualności